Všeobecné zmluvné podmienky

pre používanie mobilnej aplikácie Orderox

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Mobilná aplikácia Orderox (ďalej len „Aplikácia“) je elektronický prostriedok spoločnosti Orderox s.r.o., so sídlom Námestie hraničiarov 10, 851 03 Bratislava, IČO: 50188119, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo 109870/B (ďalej len „Poskytovateľ“), ktorá umožňuje jej užívateľom prístup k informáciám alebo službám obsiahnutým v rámci Aplikácie.
 2. Poskytovateľ je zároveň aj vlastníkom alebo oprávneným užívateľom všetkých práv duševného vlastníctva týkajúcich sa Aplikácie a obsahu v nej publikovaného (najmä, avšak nie výlučne, softvéru, označení, log, ochranných známok a pod.), s výnimkou práv duševného vlastníctva tretích strán a tieto nesmú byť bez súhlasu Poskytovateľa žiadnym spôsobom použité.
 3. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky používania mobilnej aplikácie Orderox (ďalej len „VZP“) upravujú využívanie Aplikácie jej užívateľmi, definujú základné práva a povinnosti užívateľov pri využívaní Aplikácie ako aj ostatné podmienky potrebné pre riadne využívanie Aplikácie.
 4. Aplikácia je určená všetkým jej užívateľom, ktorí sa zaregistrujú ako užívatelia Aplikácie v príslušnej sekcii Aplikácie (ďalej len „Užívateľ“). Aplikáciu môžu využiť aj iné osoby ako Užívatelia, ale v takomto prípade nie je nevyhnutná ich identifikácia v rámci Aplikácie a jednotlivé funkcie Aplikácie môžu byť takejto osobe dostupné v obmedzenom rozsahu. Aplikácia je dostupná a je možné ju využiť len v rámci mobilného telefónu alebo tabletu (ďalej len „Mobilné zariadenie“).
 5. Pri používaní Aplikácie je Užívateľ povinný dodržiavať tieto VZP.
 6. Nevyhnutnou podmienkou pre úplné využívanie všetkých funkcií Aplikácie je registrácia Užívateľa pri stiahnutí Aplikácie do Mobilného zariadenia alebo kedykoľvek po jej stiahnutí do Mobilného zariadenia (ďalej len „Registrácia“), a to tak, že Užívateľ vyplní formulár osobných údajov zobrazený v Mobilnej aplikácii, akceptuje podmienky špecifikované v týchto VZP a potvrdí prečítanie informácií o spracovaní osobných údajov poskytovaných dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa ustanovenia článku 13 nariadenia Európskeho parlament a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016).
 7. Užívateľ je pri registrácii povinný zadať svoju emailovú adresu a zvoliť si heslo. Užívateľ je povinný pri registrácii alebo počas jej užívania uviesť aj ďalšie údaje uvedené ďalej v týchto VZP v prípade, ak je uvedenie týchto údajov potrebné pre realizáciu bezhotovostnej úhrady služieb objednaných prostredníctvom Aplikácie. Všetky údaje a skutočnosti, ktoré Užívateľ pri Registrácii alebo počas užívania Aplikácie vyplní, musia byť vyplnené úplne, správne, pravdivo tak, aby zodpovedali skutočnému stavu. Za úplnosť, správnosť, pravdivosť všetkých vyplnených údajov zodpovedá v plnom rozsahu Užívateľ. Zadanie nesprávnych alebo nepravdivých údajov je dôvodom na odopretie alebo zrušenie registrácie Užívateľa alebo neuskutočnenie bezhotovostnej úhrady služieb objednaných prostredníctvom Aplikácie  .
 8. Užívateľ registráciou potvrdzuje, že dovŕšil vek minimálne 16 rokov a teda je spôsobilý dodržiavať VZP. Stiahnutím Aplikácie, vyjadrením o oboznámení sa a akceptovaní týchto VZP sa Užívateľ zaväzuje dodržiavať bez výhrad všetky podmienky uvedené v týchto VZP, dodržiavať platné právne predpisy Slovenskej republiky a dobré mravy a v súvislosti s používaním Aplikácie nevykonávať žiadne úkony v rozpore s platným právom, dobrými mravmi a týmito VZP.

Článok II.

Základná charakteristika aplikácie

 1. Základným účelom Aplikácie je zjednodušenie a zefektívnenie prístupu Užívateľa k službám v oblasti gastronómie na území krajín Európskej únie, ktoré poskytujú zmluvní partneri Poskytovateľa a bezhotovostná úhrada služieb objednaných prostredníctvom Aplikácie. Rozsah jednotlivých funkcií ako aj zmluvných partnerov Poskytovateľa, v prevádzkach ktorých je možné Aplikáciu využiť, je uvedený priamo v Aplikácii. Pre úplné využitie funkcií Aplikácie je potrebné, aby bolo Mobilné zariadenie Užívateľa pripojené do siete internet, v opačnom prípade je použitie Aplikácie obmedzené a je možné využívať len časti Aplikácie prístupné pre off-line režim. Akékoľvek telekomunikačné náklady spojené s použitím Aplikácie uhrádza Užívateľ.
 2. Poskytovateľ je za účelom zlepšenia a rozširovania služieb Aplikácie oprávnený vykonávať jej obsahové a technické zlepšenia, tzv. upgrade. Užívateľ nie je povinný upgrade inštalovať, avšak v prípade neinštalovania upgrade berie na vedomie, že vzhľadom na povahu Aplikácie nemusia jednotlivé funkcionality Aplikácie bez inštalácie upgrade fungovať správne.

Článok III.

Zásady používania    Aplikácie 

 1. Základným predpokladom pre užívanie a funkčnosť Aplikácie je jej inštalácia. Užívateľ má možnosť stiahnuť softvér obsahujúci Aplikáciu bezplatne z internetovej platformy prevádzkovaného právnickou osobou odlišnou od Poskytovateľa. Užívatelia, ktorý na Mobilnom zariadení používajú operačný systém Android, si môžu softvér obsahujúci Aplikáciu stiahnuť na prostredníctvom služby Google Play poskytovanej spoločnosťou Google LLC so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, USA. Užívatelia, ktorý na Mobilnom zariadení používajú operačný systém iOS, si môžu softvér obsahujúci Aplikáciu stiahnuť prostredníctvom služby AppStore poskytovanej spoločnosťou Apple Inc. so sídlom na adrese Apple Park, 1 Apple Park Way, Kalifornia, USA.
 2. Po stiahnutí a úspešnej inštalácii Aplikácie má Užívateľ možnosť registrovať sa podľa pokynov Poskytovateľa, čo mu umožní úplné využívanie všetkých funkcií Aplikácie. V prípade, že sa Užívateľ nezaregistruje, je Poskytovateľ oprávnený obmedziť podľa vlastného výberu a uváženia prístup Užívateľa k jednotlivým funkciám Aplikácie.
 3. Užívateľ si v priebehu registrácie vytvorí svoje užívateľské meno a heslo (ďalej len „Prístupové údaje“), ktoré je povinný dodržiavať v tajnosti, nesprístupniť ich tretím osobám a zároveň vykonať všetky potrebné roky smerujúce k zamedzeniu ich získania tretími osobami.
 4. Užívateľ nie je oprávnený zapožičať ani inak sprístupniť užívanie Aplikácie nainštalovanej na Mobilnom zariadení tretej osobe. Užívateľ je povinný chrániť svoje Mobilné zariadenie a prístup k Aplikácii pred užívaním, zásahom, zneužitím alebo prístupom tretích osôb. V prípade straty alebo odcudzenia Mobilného zariadenia je Užívateľ povinný vykonať všetky kroky smerujúce k tomu, (najmä avšak nie výlučne zablokovanie Mobilného zariadenia u spoločnosti poskytujúcej Užívateľovi mobilné a dátové služby) aby v dôsledku straty alebo odcudzenia Mobilného zariadenia nedošlo k zneužitiu alebo neoprávnenému použitiu Aplikácie.
 5. Užívateľ berie na vedomie, že zodpovedá Poskytovateľovi za všetky škody, ktoré Poskytovateľovi vzniknú v dôsledku použitia alebo zneužitia Aplikácie prostredníctvom Mobilného zariadenia Užívateľa tretími osobami alebo v dôsledku použitia Prístupových údajov tretími osobami.
 6. Poskytovateľ udeľuje Užívateľovi obmedzenú, nevýhradnú, odvolateľnú, neprevoditeľnú a nedeliteľnú licenciu na používanie Aplikácie výhradne na osobné použitie Užívateľa a len v súvislosti s jeho prístupom k Aplikácii a jej používaním. Užívateľ nie je oprávnený na iné použitie Aplikácie, najmä nesmie používať, kopírovať, upravovať, meniť, vytvárať odvodené diela, distribuovať, licencovať, predávať, prenášať, verejne zobrazovať, verejne vykonávať, verejne prenášať, vysielať alebo inak využívať Aplikáciu. Užívateľ nie je oprávnený na odstraňovanie upozornení na autorské práva a iné vlastnícke práva, ktoré sú v Aplikácii obsiahnuté.
 7. Užívateľ je oprávnený využívať Aplikáciu len vo svojom mene a len na súkromné účely a zaväzuje sa ju ďalej akýmkoľvek spôsobom neposkytovať tretím osobám ani prostredníctvom nej neposkytovať ďalšie služby. Používanie Aplikácie je povolené len na účely uvedené v týchto VZP a Užívateľovi jej používaním nevzniká právo na žiadnu odplatu za jej používanie.
 8. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať Aplikáciu nijakým spôsobom k akýmkoľvek protiprávnym účelom alebo akýmkoľvek protiprávnym spôsobom, najmä avšak nie výlučne spôsobom, ktorý by narušoval, poškodzoval, zaťažoval či obmedzoval Aplikáciu alebo znižoval jej výkon alebo ktorý by obchádzal účel, na ktorý je Aplikácia určená.
 9. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude obchádzať alebo modifikovať bezpečnostné opatrenia Aplikácie, ani nahrávať súbory, ktoré obsahujú vírusy prípadne iný škodlivý alebo závadný softvér, vstupovať alebo sa snažiť vstupovať na účty iných Užívateľov či narušovať alebo sa snažiť narušovať akékoľvek bezpečnostné opatrenia.
 10. Užívateľ je povinný zabezpečiť, aby v prípade zneužívania alebo podozrenia zo zneužívania Aplikácie boli vykonané všetky potrebné úkony smerujúce k upusteniu od takéhoto stavu alebo od činností porušujúcich právne predpisy alebo zmluvné dojednania medzi ním a Poskytovateľom a tiež bezodkladne odstrániť všetky následky takýchto činností a zásahov do oprávnených záujmov Poskytovateľa; tým nie je dotknutá zodpovednosť Užívateľa za škodu spôsobenú Poskytovateľovi.

Článok IV.

Vylúčenie zodpovednosti   

 1. Užívateľ bude používať Aplikáciu výhradne na svoje vlastné riziko a Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Užívateľovi vznikne v súvislosti s používaním Aplikácie, najmä nie je zodpovedný za nedostupnosť a nefunkčnosť Aplikácie, resp. niektorých jej funkcionalít ani za bezchybnú činnosť a zabezpečenie služieb poskytovaných Aplikáciou alebo jej prostredníctvom.
 2. Poskytovateľ prostredníctvom Aplikácie zjednodušuje prístup Užívateľ k službám v oblasti gastronómie. Poskytnutie samotnej gastronomickej služby je predmetom osobitného zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a poskytovateľom gastronomickej služby a preto Užívateľovi v žiadnom prípade nevzniká voči Poskytovateľovi akýkoľvek nárok súvisiaci s poskytnutím alebo neposkytnutím gastronomickej služby, jej kvalitou, rýchlosťou poskytnutia, cenou apod. Akékoľvek nároky týkajúce sa gastronomickej služby sa spravujú výlučne vzťahom medzi Užívateľom a poskytovateľom gastronomickej služby. Poskytovateľ  v žiadnom prípade nezodpovedá za gastronomické služby a ich riadne poskytnutie, činnosť či nečinnosť Užívateľa alebo poskytovateľa gastronomickej služby, ani za ujmu a/alebo škodu, ktorá bude Užívateľovi spôsobená treťou osobou.

Článok V.

Úhrada objednaných služieb prostredníctvom Aplikácie

 1. Aplikácia obsahuje funkcionalitu, ktorá umožňuje Užívateľom uhradiť poskytovateľom gastronomickej služby odplatu za poskytnuté gastronomické služby bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom zmluvného partnera Poskytovateľa – prevádzkovateľa platobnej brány.
 2. Úhradu odplaty za poskytnuté gastronomické služby môže Užívateľ vykonať po tom, ako zadá do Aplikácie číslo platobnej karty, meno majiteľa karty, dobu expirácie platobnej karty, CVV kódu prípadne iné údajov vyžadované prevádzkovateľom platobnej brány. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že úhrada za poskytnuté gastronomické služby bude vykonaná na bankový účet Poskytovateľa, pričom však momentom jej uskutočnenia sa bude považovať za úhradu zaplatenú poskytovateľovi gastronomickej služby.
 3. Bezhotovostná úhrada odplaty za poskytnuté gastronomické služby je možná len v prípade, ak Užívateľ vopred vyjadrí súhlasí so zaslaním alebo sprístupnením pokladničného dokladu v elektronickej podobe poskytovateľom gastronomickej služby a pred vytlačením dokladu požiada o zaslanie alebo sprístupnenie pokladničného dokladu v elektronickej podobe. Sprístupniť alebo zaslať Užívateľovi pokladničný doklad v elektronickej podobe je povinný Poskytovateľ gastronomickej služby, ktorý v plnom rozsahu aj zodpovedá za splnenie tejto povinnosti.
 4. Užívateľ berie na vedomie, že manipulačný poplatok vo výške 1,5% z hodnoty každej platby, ktorý si v zmysle svojich obchodných podmienok účtuje prevádzkovateľ platobnej brány, môže byť naúčtovaný Užívateľovi pri úhrade odplaty za poskytnuté gastronomické služby a to v závislosti od obsahu osobitnej zmluvy uzavretej medzi Poskytovateľom a konkrétnym poskytovateľom gastronomickej služby.
 5. Užívateľ berie na vedomie, že v prípade, ak dôjde k zrušeniu objednávky gastronomických služieb, ktorú však už Užívateľ uhradil prostredníctvom Aplikácie, peňažné prostriedky mu budú vrátené Poskytovateľom bezhotovostne na jeho bankový účet alebo v hotovosti poskytovateľom gastronomickej služby  a to v závislosti od obsahu osobitnej zmluvy uzavretej medzi Poskytovateľom a konkrétnym poskytovateľom gastronomickej služby.

Článok VI.

Skončenie užívania Aplikácie 

 1. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť využívanie Aplikácie a to odinštalovaním Aplikácie zo svojho Mobilného zariadenia. Registrácia a Prístupové údaje zostávajú zachované a Užívateľ je oprávnený kedykoľvek Aplikáciu opätovne nainštalovať. V prípade, že má Užívateľ záujem o zrušenie svojej registrácie a vymazanie Prístupových údajov, je nevyhnutné požiadať o tento úkon Poskytovateľa v príslušnej sekcii Aplikácie.
 2. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť funkčnosť Aplikácie, najmä v prípade zneužívania alebo podozrenia zo zneužívania zo strany Užívateľa. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť jej funkčnosť v prípade, ak sa rozhodne o ukončení Aplikácie ako celku.

Článok VII.

Všeobecné, spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VZP, pričom o zmenách informuje Účastníka ich zverejnením v príslušnej sekcii aplikácie najneskôr 3 dni pred účinnosťou zmeny alebo doplnenia VZP.
 2. Všetky právne vzťahy, ktoré vzniknú v súvislosti s Aplikáciou a jej užívaním sa riadia ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky.
 3. Tieto VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.07.2019